Strona główna » Regulamin
Kategorie

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.litowa123.pl

 

z 14-06-2016r

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego litowa123.pl

4. Sklep internetowy litowa123.pl – serwis internetowy dostępny pod www.litowa123.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Iwona Jasic a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10.Usługa elektroniczna - każda usługa, która jest świadczona za pomocą internetu i za pomocą sklepu internetowego www.litowa123.pl

11. Rejestracja - stworzenie Konta Klienta poprzez formularz dostępny na stronie: logowanie

12. Strona - Klient, Sprzedawca, Usługodawca

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.litowa.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.litowa123.pl prowadzony jest przez firmę

Iwona Jasic
Al. Jana Pawła II 58/40
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-166-80-22
REGON: 830305702

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

- warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

5. Klient, aby korzystać z Usług elektronicznych musi być w posiadaniu komputera, tabletu, telefonu z dostępem do sieci internet, poczty elektronicznej oraz jednej z powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych.

6. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu regulamin mogą go pobrać i wydrukować.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Iwona Jasic może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Iwona Jasic za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci INternet lub godzące w dobre imię sprzedawcy.

 

§4.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.litowa.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów , w tym kosztów dostawy

- wybranej metody płatności
- wybranego sposobu dostawy
- czasu dostawy

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Iwona Jasic Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§5. Dostawa towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPostu oraz firm kurierskich. Koszty dostawy określone są po wyborze przez kupującego sposobu dostawy.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od chwili opłacenia przez Klienta Zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia oraz paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

§6. Płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT

2. Klient ma możliwość zapłaty poprzez przelew na konto Sprzedawcy:
Inteligo nr konta 50 1020 5558 1111 1051 2700 004

3. Zapłaty przy odbiorze towaru-zamówienie za pobraniem

3. Płatność podczas odbioru osobistego

5. Płatności Dotpay-online

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Aby odstąpić od umowy zawartej na odlegóść, należy złożyć nam stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@litowa123.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

3. Zwrotu płatności dokonamy we wskazany przez Państwa sposób. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Prosimy przekazać lub odesłać nam towar na adres naszej siedziby niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwracane produkty prosimy przesyłać na adres:

Iwona Jasic
Al. Jana Pawła II 58/40

37-450 Stalowa Wola

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) m.in. w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

§8. Reklamacje

1. Iwona Jasic Al. Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

biuro@litowa123.pl
lub

Iwona Jasic Al. Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola

Iwona Jasic zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Iwona Jasic Al. Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Iwona Jasic Al. Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Błędy związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Iwona Jasic AL Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola; mailowo na adres biuro@litowa123.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. Iwona Jasic Al.Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni

 

§10. Ochrona danych osobowych

1. Zakup towaru jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Iwona Jasic danych osobowych zawartych w zamówieniu. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe wykorzystane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia.

2. Klient może w każdym czasie samodzielnie poprawiać swoje dane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a dane osobowe muszą być prawdziwe. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).

 

§11. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Iwona Jasic Al.Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Iwona Jasic Al.Jana Pawła II 58/40 37-450 Stalowa Wola.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę, zażalenie za pośrednictwem platformy internetowej ODR pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Rozstrzyganie sporów konsumenckich - informacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

 

Do pobrania

Regulamin

 

 


Przejdź do strony głównej

Producenci

 • A123 Systems
 • Baseus
 • Batimex
 • BlackFox
 • Boston Power
 • BYD
 • Camelion
 • Cameron Shino
 • CITIZEN
 • Devia
 • Duracell
 • Efest
 • EIZFAN Efan
 • Enercig-Tensai
 • Energizer
 • Enerpower
 • Enova
 • EVE
 • Fanso
 • FDK
 • FEDCO Energy+
 • Fenix
 • FOLOMOV
 • Fujitsu
 • GoldenPower
 • Goodram
 • GP
 • iJOY
 • Intelio
 • KeepPower
 • Kraftmax
 • LG Chem
 • Maxell
 • Molicel
 • Murata
 • Nitecore Sysmax
 • Opus
 • Panasonic
 • Renata
 • Saft
 • Samsung SDI
 • SanDisk
 • SANYO
 • Sony
 • Soshine
 • SOUND2GO
 • Tadiran
 • Tekcell
 • TelForceOne
 • Tensai
 • Toshiba
 • Trustfire
 • VARTA
 • Vinnic
 • Xcell
 • XTAR
 • Yokohama
 • Yuasa